Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v souladu s platnými stanovami Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP a volebním řádem
České lékařské společnosti JEP vyhlašuji jménem výboru SOT volby do výboru a revizní komise naší
odborné společnosti.

Organizací a dozorem nad průběhem voleb jsou pověřeni členové volební komise zvolené výborem
SOT ČLS JEP na schůzi dne 07/01/2019:  MUDr. Monika Švorcová (FNM), MUDr. Simona Palásková
(IKEM), MUDr. Tomáš Rohál‘ (IKEM).

Informace o průběhu voleb

Výbor na své schůzi dne 07/01/2019 rozhodl o korespondenčním způsobu voleb. Právo volit mají všichni řádní členové SOT ČLS JEP. Volby jsou tajné, přímé a dvoukolové. V prvém kole všichni řádní členové SOT obdrží volební lístky, na které mohou navrhnout kandidáty do výboru v maximálním počtu 9 členů a kandidáty do revizní komise v maximálním počtu 3 členů. Volební lístky pro obě kola voleb budou vytištěny na úředním papíru se znakem České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z.s. a označeny červeným kulatým razítkem společnosti. Kandidátem do výboru a do revizní komise může být pouze řádný člen SOT ČLS JEP. Seznam řádných členů obdržíte společně s volebními lístky.  Členové odešlou volební lístky s kandidáty pro 2. kolo v obdržené obálce na adresu: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s., Sokolská 490/31, 120 00 Praha 2 nejpozději do 18.3.2019. Pro platnost hlasovacích lístků bude rozhodující datum na poštovním razítku na úřední odpovědní obálce. Doručené obálky budou předány předsedovi volební komise a otevřeny za účasti všech členů volební komise. Členové volební komise sečtou hlasy pro navržené kandidáty do výboru a do revizní komise.

Nejvýše 20 členů SOT s nejvyšším počtem hlasů získaných v prvním kole voleb do výboru a nejvýše 6 členů SOT s nejvyšším počtem hlasů získaných v prvním kole volby do revizní komise se stane kandidáty pro 2. kolo voleb a v případě jejich souhlasu budou zapsáni na volební lístky, která budou rozeslány všem řádným členům SOT ČLS JEP ke druhému kolu voleb. Ve druhém kole budou členové vybírat z těchto kandidátů označením jejich jména na volebním lístku. Volební lístky s vyšším počtem označených kandidátů něž 9 pro výbor, resp. 3 pro revizní komisi, budou neplatné. Označené volební lístky musí být odeslány v úřední odpovědní obálce do 6. 5. 2019 na adresu ČLS JEP z.s. Rozhodující bude datum poštovního razítka na obálce. Otevírání obálek a sečtení hlasů proběhne stejně jako v prvém kole za účasti všech členů volební komise.

Členem výboru se stane 9 členů SOT, kteří získali ve 2. kole volby do výboru SOT nejvyšší počet hlasů, při rovnosti hlasů rozhodne los. Členem revizní komise se stanou nejvýše 3 členové SOT, kteří získali ve 2. kole volby do revizní komise nejvyšší počet hlasů, při rovnosti hlasů rozhodne los.

Na prvním zasedání nově zvoleného výboru SOT členové výboru v tajné volbě zvolí předsedu, prvního a druhého místopředsedu, vědeckého sekretáře a pokladníka SOT. Členové revizní komise zvolí předsedu revizní komise. Volební období všech členů výboru a volební komise je dvouleté s výjimkou zvoleného prvního místopředsedy, který se stává předsedou SOT ČLS JEP v následujícím dvouletém období, jeho funkční období je tedy čtyřleté.

S pozdravem

MUDr. Pavel Trunečka, CSc.,
předseda SOT ČLS JEP